Kungörande ang kopior på Pa-So:s väggstöd.

Det har kommit till Pa-So Produkter i Avesta Aktiebolags (nedan Pa-So) kännedom att ett företag i södra Sverige säljer efterbildningar av de väggstöd som vi tillverkat och sålt sedan 1987.

I sin marknadsföring har företaget enligt uppgift framfört att deras produkt är av bättre kvalitet än våra produkter. Detta uttalande saknar helt evidens och strider mot god marknadsföringssed.

Pa-So har via sitt juridiska ombud konstaterat att det är fråga om misskreditering och att det därigenom är fråga om otillbörlig marknadsföring.

Pa-So överväger att vidta rättsliga åtgärder med anledning av detta. Kontakter har skett direkt till våra kunder på ett otillbörligt sätt och med säljargument som helt enkelt inte stämmer.

Det är med stolthet vi har försett Bygg-Sverige med originalet alltsedan 1980-talet och för oss är kvalitet, säkerhet och gott samarbete ledord. Att detta företag använder vårat företagsnamn och varumärke i sin marknadsföring på detta olovliga sätt ser vi mycket allvarligt på, och ber er därför att kontakta oss om detta sker.

Vid händelse av att ni blir kontaktade med säljargument enligt ovan skulle vi värdesätta om ni framförde det till oss. Detta skulle vara värdefullt i den rättsliga utredning som vi företagit med anledning av det inträffade. Ni kommer om ni så önskar vara helt anonyma och vi samlar ingen som helst data eller information om er.

Det finns många olika väggstöd på marknaden, men vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete och vi anser att endast det bästa är gott nog till våra kunder, dvs originalet från Dalarna.